IN SPATELE TUTUROR BOLILOR SI AL DEZECHILIBRELOR FIZICE SE AFLA O CAUZA PSIHICO-EMOTIONALA

Inapoi Autor: Dr. CRISTINA RĂDUŢĂ
Tot mai mulţi specialişti caută legătura invizi­bilă dintre emoţii şi sănătate, în căutarea unui răspuns la o întrebare fundamentală: Sunt implicate propriile noastre trăiri sufleteşti în apariţia bolilor? Ei bine, se pare că este adevărat: suferinţele emoţionale se transferă întotdeauna asupra corpului fizic, lăsând urme greu de înlăturat! Dar s-a găsit o soluţie şi pentru această problemă! Metoda "The Jour­ney" sau "Călătoria", a luat naştere în urma experienţei personale de vindecare a d-nei Brandon Bays.

Acum 20 de ani, ea era implicată în activităţi de educaţie medicală, fiind considerată un exemplu în ceea ce pri­veşte un mod sănătos de viaţă. Avea o dietă sănătoasă, o viaţă emoţională echilibrată, o viaţă de familie împli­nită, care nu aveau cum să-i aducă altceva decât sănă­tate. Şi totuşi... nu a fost aşa! Brandon Bays a dez­voltat o tumoră abdominală de mărimea unei mingi de bas­chet, cu indicaţie urgentă de intervenţie chirurgi­cală. Acesta a fost punctul în care a pornit pe propriul drum de vindecare, un demers încununat de succes, după numai şase săptămâni! De atunci, îi învaţă pe oameni cum să-şi gestioneze emoţiile, astfel încât să nu le afecteze sănătatea. O metodă interesantă şi efi­cientă, bine cunoscută de interlocutoarea noastră.

"«Călătoria» este un ghid excepţional pentru vindecare şi eliberare!"

- D-nă dr. Răduţă, practicaţi de mai mulţi ani metoda de vindecare psiho-emoţională descoperită de Brandon Bays. Aţi găsit cu ajutorul ei acea "punte" dintre psihic şi corpul fizic?

- Metoda de vindecare prezentată de Brandon Bays am experimentat-o prima dată sub forma unei călătorii fascinante în lumea interioară a fiinţei mele. Am des­coperit că este profund eliberatoare în plan emoţional şi, în mod neaşteptat, cu efecte vindecătoare în plan fizic, care s-au păstrat până în ziua de azi. A fost o confirmare a ceea ce ştiam deja de mulţi ani, şi anume, că în spatele tuturor bolilor şi al dezechilibrelor fizice se află o cauză psiho-emoţională. Acest prim pas a des­chis pentru mine orizonturi largi, în propriul demers de cunoaştere, şi a devenit, în practica medicală, unul dintre cele mai utile instrumente de echilibrare emo­ţională şi de vindecare fizică a pacienţilor.

Se ştie că fiinţa umană este un complex de tipare informaţionale, alcătuite din emoţii, înţelegeri, scheme de convingeri şi credinţe, interpretări şi răspunsuri la contactul cu realitatea înconjurătoare. De-a lungul vieţii, ne confruntăm cu situaţii diverse - atât plăcute, cât şi neplăcute. Modul în care reacţionăm la ele se im­primă la nivelul fiinţei, ca o amprentă informaţională, care va fi reactivată şi consolidată ulterior, ori de câte ori vor ficondiţii similare evenimentului iniţial.

Orice situaţie cu încărcătură emoţională negativă se adăugă inconştient la o suferinţă primară, rezultând un conglomerat de amintiri dureroase, construit în jurul unui element central: emoţia negativă trăită prima dată. Astfel, apar tipare de reacţie emoţională, diferite de la un individ la altul. Procesul începe încă din copilărie şi continuă pe tot parcursul vieţii, fără să ne dăm seama! Metoda "Călătoriei" ne permite să accesăm tiparele emoţionale şi să desfacem verigile înlănţuitoare ale obişnuiţelor negative şi ale emoţiilor nesănătoase.

Tehnica d-nei Brandon Bays este extrem de efi­ci­en­tă şi cu rezultate durabile: boli care necesitau in­ter­ven­ţii chirurgicale s-au vindecat după numai câteva şe­din­ţe; dureri cronice, vechi de ani de zile, episoade de de­pre­sie sau anxietate s-au vindecat într-o singură şe­dinţă; pa­cienţi bolnavi de cancer, care nu mai aveau de trăit de­cât câteva luni, au supravieţuit cumplitei boli. Efi­ci­en­ţa remarcabilă a metodei mi-a fost demonstrată, atât în practica medicală, cât şi în cadrul seminariilor în ca­re am studiat cu Brandon Bays, instrumentele nece­sare pentru a ajuta pacientul să aibă acces nu numai la sănă­tatea fizică sau emoţională, ci şi la sănătatea rela­ţiona­lă, profesională, spirituală. Cu alte cuvinte, "Călă­toria" te învaţă cum să-ţi creezi viaţa pe care ţi-o do­reşti, tră­ind în armonie cu tine însuţi şi cu ceilalţi, dar este toto­dată un ghid excepţional pentru vindecare şi eliberare.

- "Călătoria" lui Brandon Bays are şi baze ştiin­ţifice care-i atestă eficacitatea?

- Practic, metoda are un fundament logic, prin mo­dul particular de accesare şi vindecare a cauzei rădă­cină, a problemei primare cu care ne confruntăm la un moment dat. Accentul se pune pe autoacceptare, ier­ta­re, accesul la esenţa fiinţei noastre. O teorie intere­san­tă, care este susţinută ştiinţific şi demonstrează efi­ci­enţa "Călătoriei", ne arată că toate tiparele şi reac­ţiile emoţionale negative se înmagazinează pe parcur­sul vieţii la nivel celular.

Teoria memoriei celulare a fost dezvoltată de Dr. Deepak Chopra, medic de me­dicină internă şi endocrinologie, totodată expert în fizica cuantică. El a pornit de la observaţia că toate celu­lele corpului nostru se reînnoiesc la anumite inter­vale de timp, în ritmuri diferite, în funcţie de tipul de celulă. În ciuda acestui fapt, o boală deja declanşată va per­sista. Celulele bolnave mor, sunt în­lo­cuite continuu cu celule noi, dar şi acestea poartă mesajul de boală! Ob­servaţia a condus la ideea că celulele au o memorie care le este transmisă şi celulelor noi.

Ulterior, teoria Dr. Deepak Chopra a fost susţinută de cercetările ştiin­ţifice ale Dr. Candace Pert - farmacolog, doctor în bio­logie moleculară şi biofizică. El a demon­strat faptul că reprimarea emoţiilor duce la eliberarea în circulaţia san­guină a unor substanţe care blochea­ză anumiţi receptori celulari. Recep­torii blocaţi ai celulelor perturbă co­municarea acestora cu restul orga­nis­mului. Dacă fenomenul persistă o perioadă îndelungată, suntpremisele apariţiei dezechilibrelor în plan emoţional şi fizic, iar în cele din urmă, apar şi bolile. Însă atunci când ne exprimăm emoţiile şi nu le repri­măm, receptorii celulari nu se vor mai bloca şi va fi menţinută o comunicare sănătoasă între celulele corpului nostru.

"Acceptarea emoţiilor negative duce la sentimente de eliberare, de uşurare, de fericire, de împlinire"

- Ce soluţii ne oferă metoda "Călă­to­riei" în lumea propriilor noastre emo­ţii?

Dr. CRISTINA RĂDUŢĂ:

- "Călătoria" pune accent pe exprimarea liberă, sănătoasă a emoţiilor şi pe acceptarea lor, inclusiv a celor pe care le considerăm negative, pentru discon­fortul evident pe care îl produc şi de care, uneori, sim­ţim că nu mai putem scăpa niciodată. De multe ori, în mijlocul unei furtuni interioare, recurgem aproape instinctiv la reprimarea emoţiilor şi facem orice numai să nu ne confruntăm cu ele. Brandon Bays ne învaţă cum anume să ne eliberăm de emoţiile negative, prin acceptarea şi trăirea lor plenară. O astfel de abordare face ca emoţia negativă să se diminueze şi să dispară în doar câteva minute!

"Călătoria" reprezintă, de fapt, o plimbare imagi­nară prin tumultul vieţii emoţionale personale, care este pentru prima dată privită în faţă cu mult curaj. Trecerea prin toate straturile emoţionale negative, fără să opunem rezistenţă, până la starea de acceptare, duce la sentimente de eliberare, de uşurare, de fericire, de îm­plinire. Este ca şi cum am da la o parte, ca foile de ceapă, straturi de amintiri dureroase pentru a ajunge în centru. Şi odată ajunsă în centru, fiinţa intră într-un proces firesc de vindecare.

Exerciţiul "Un prietenos bun venit"

- Ne puteţi da câteva exemple concrete ale me­to­dei d-nei Brandon Bays?

- Un exerciţiu recomandat de Brandon Bays este "Gentle Welcome" ("Un prietenos bun venit" ), care pre­su­pune o atitudine de totală deschidere şi curio­zitate, specifice copilului mic ce descoperă realitatea înconjurătoare. Se realizează cu ajutorul unui partener şi se desfăşoară sub forma unei interogări. Partenerul îi adresează o întrebare foarte simplă celui care realizea­ză exerciţiul, de exemplu: "Cine eşti tu?". Atunci, se evi­tă răspunsul raţional, aşa cum suntem obişnuiţi să facem de obicei.

Mintea trebuie doar să observe ce se petrece în corp: ce senzaţii, trăiri sau stări apar ca ur­mare a acestei întrebări. Într-o stare de relaxare pro­fundă, permitem ca răspunsul să iasă la suprafaţa con­ştiinţei, fără a-l cenzura. Este posibil ca la început răs­punsul să apară sub forma rolurilor pe care le jucăm în viaţă (mamă, soră, tată, profesor, medic etc. ) . Însă dacă mergem mai departe şi vrem să aflăm cu adevărat cine suntem, putem experimenta o stare de dilatare, de vas­ti­tate, în care ne sunt revelate atributele sufletului nostru. De aici, de la acest nivel, putem accesa foarte uşor energia autovindecătoare a fiinţei. Exerciţiul ne arată concret beneficiile atitudinii de acceptare a emo­ţiilor noastre pozitive şi negative, ne ajută să înţele­gem că ele au de fapt un mesaj de transmis, iar de fiecare dată când le reprimăm, blo­căm accesul la acest mesaj.

- Pentru un bolnav, nu este mai la îndemână discuţia cu un psiholog?

- Tehnicile "Călătoriei" se reali­zează împreună cu un specialist for­mat sub îndrumarea d-nei Brandon Bays. Marele avantaj este că pot fi aplicate cu succes de oricine, în orice tip de afecţiune şi dezechilibru, şi te pot eli­bera de orice dependenţe, trau­me, frici sau resentimente. Iar rezulta­tele sunt impresionante! În cazul dependenţelor, pacientul este inclus într-un program (care este predat în seminariile avan­sate ) şi rămâne o pe­rioadă de timp sub stricta supra­ve­ghere a specialistului format în tehni­cile Brandon Bays. În traumele emo­ţio­nale de orice natură (le­gate de un divorţ, de pier­derea cuiva drag, de un abuz fizic sau verbal etc. ), pri­mul pas spre vindecare este, de fapt, un act de curaj: pre­supune reîntâlnirea cu suferinţa din trecut şi expri­marea durerii pe care pa­cientul o poartă în suflet de ani de zile. Pentru elimi­narea fobiilor şi a fricii în general, trebuie identificat evenimentul iniţial, cauza care a stat la baza lor, apoi urmează vindecarea amintirii res­pec­tive.

"Nu trebuie să fii medic sau psihoterapeut ca să pătrunzi în adâncul propriei fiinţe"

- În ce afecţiuni aţi avut cele mai bune rezultate cu ajutorul acestei metode terapeutice?

- Rezultate spectaculoase am obţinut în anxietate, depresie, atacuri de panică: mulţi pacienţi şi-au revenit după o singură şedinţă! Tehnicile Brandon Bays func­ţio­nează foarte bine şi în afecţiuni fizice: noduli ma­mari, fibroame uterine, chisturi ovariene, noduli tiroi­dieni, infertilitate. Subliniez cazul unei paciente la care, după numai două "Călătorii", nodulul mamar şi-a mo­dificat consistenţa şi s-a redus la jumătate! De aseme­nea, am constatat ameliorări semnificative în anumite forme de cancer. Rapiditatea cu care apar rezultatele do­rite diferă de la o persoană la alta şi depinde de mai mulţi factori: încărcătura emoţională, mecanismul de reprimare a emoţiilor, gradul de implicare al pa­cien­tului pe parcursul procedeului.

Dr. CRISTINA RĂDUŢĂ - medic specialist medicină de familie cu competenţe în apifitoterapie, ayurveda şi acupunctură.
sursa: http://www.formula-as.ro/2013/1069/sanatate-35/dr-cristina-raduta-in-spatele-tuturor-bolilor-si-al-dezechilibrelor-fizice-se-afla-o-cauza-psiho-emotionala-16421


*** IMPORTANT: In acest cabinet se practica tehnica psihoterapeutica "Calatoria" de Brandon Bays extrem de benefica pentru vindecare fizica si emotionala !
Puteti beneficia de ghidare prin tehnici specifice, exercitii de hipnoza in stare de semiconstienta, pentru a va vindeca memoria distructivă a celulelor. Sunteti ajutat sa găsiţi acele amintiri celulare care se corelează cu problemele de sanatate sau emotionale care le aveţi şi, apoi, sa le vindecaţi.

Daca aveti intrebari sau doriti sa faceti o programare la Cabinetul Psihologic:
Maria Stefania Boldea
Psiholog. Psihoterapeut. Life Coach
Tel: 0726 227 085
Email: dmboldea@yahoo.com. WEBSITE: www.PsihologConstanta.ro

Va multumesc si astept cu drag sa ne cunoastem, si sa lucram impreuna.
Daca nu va pot raspunde cand sunati, inseamna ca ma aflu intr-o sedinta, si va voi cotacta eu negresit, de indata ce sedinta va lua sfarsit. Va multumesc pentru rabdare si intelegere.

FOARTE IMPORTANT !!
Timpul meu este pretios. Tratez fiecare programare cu seriozitate maxima. Avand in vedere ca sunt si alti clienti, iar o consultatie dureaza 50 sau 75 de minute, la care se adauga pauzele dintre sedinte, VA ROG tare mult, cand va faceti programare sa O SI ONORATI !! Daca nu puteti veni, va rog SA ANUNTATI cu 24 de ore inainte, sau cat mai din timp, pentru a reusi, pe cat posibil sa imi rearanjez programul.
Daca va faceti o programare si nu veniti, si nici nu anuntati in timp util, timpul pus deoparte pentru dvs. nu mai poate fi folosit pentru o alta persoana, pentru ca programarile sunt deja facute.De aceea va rog sa fiti responsabil ! Respectand aproapele si dand dovada de Corectitudine si Bun Simt, va Respectati de fapt pe dvs !
Alfa - Centrul de Sanatate Psihica si Comportamentala - Maria Boldea

Alfa - Centrul de Sanatate Psihica si Comportamentala - Maria Boldea

Tu poti totul si singur. Aici ti se arata doar calea cea mai buna.

Recomandă
Recomandă acest cabinet

Dați o notă și scrieți câteva cuvinte despre experiența dvs pozitivă legată de acest cabinet.

Toate campurile sunt obligatorii.
Penalizăm cabinetele cu autorecomandări!

Trimite(Share) pe Facebook
Mergi sus
Trimite linkul pe Whatsapp